Gïedtine – gïen dïhte bïegke?

Gïedtine – gïen dïhte bïegke? / hvem eier vinden?

  • Når: 09.02.2024
  • Tid: 17:30
  • Sted: Bodø

Noere saemienïejte lea tjïelteståvroen tjåanghkose bööresovveme stoerre bïegkefaamoeprosjekten bïjre. Dïhte sæjhta faamohkidie tjïeltesne soptsestidh guktie tseegkeme Nöörjen stööremes bïegkefaamoevierhkeste altese jieledem, altese båetijem aejkiem jïh altese kultuvrem baajnehte.

Stuhtje lea voestesiereste ektieproduksjovne Nordland teaterinie. Daelie dam vijriebasse gïetedamme guktie tjoevkesem beaja klijmaaehpien konsekvenside don prååsehke jïh dïpmebaaletje åarjelsaemien båatsoekultuvrese, mij tjarke aajhtoen nualan båata gosse edtja saemiej aerpievuekien årromedajvine bigkedh produksjovnen gaavhtan orrestimmeles energijeste. Mij climate justice, jïjtjemem gihtjebe?

En ung samejente har fått invitasjon til kommunestyrets møte om et stort vindkraftprosjekt. Hun ønsker å fortelle makthaverne i kommunen hvordan etableringen av Norges største vindkraftanlegg påvirker hennes liv, hennes fremtid og hennes kultur.
Stykket er opprinnelig en samproduksjon med Nordland teater. Det er nå bearbeidet til å sette søkelys på klimakrisens konsekvenser for den sårbare og eldgamle sørsamiske reindriftskulturen, som trues når samenes tradisjonelle bosetningsområder skal bygges ut for å produsere fornybar energi. Hva er climate justice, spør vi oss?

Utvalgte arrangementer

tirsdag 2. juli 2024

Bryan Adams stopper innom Nordlandshallen på sin So Happy It Hurts Tour 2. juli 2024! Vi garanterer flotte ballader og i ...

  • Arena:Nordlandshallen
  • Sted:Bodø
Gymnaster i naturen
lørdag 13. juli 2024

Dette er høydepunktene Under EUROGYM 2024 skal hele Bodø fylles med turnglade ungdommer. Det kommer mange lag lag fra h ...

  • Arena:Bodøhallen (European Gym for Life Challenge)
  • Sted:Bodø