Aahka — tjaetsien mojtele / vannets hukommelse

Aahka — tjaetsien mojtele / vannets hukommelse

  • Når: 06.02.2024
  • Tid: 21:00
  • Sted: Bodø
  • Arena: Bådåddjon stoerregærhkoe / Bodø Domkirke

Europesne gusnie dåara juhtieminie, noere nïejte noerhkesåvva sov hïejmem laehpedh. Seamma tïjjen noere saemiebaernie soejkesjeminie staaten internaateskuvleste baataridh. Jïh seammalaakan goh tjaetsie veartenen tjïrrh svæhtja aaj dej jieledh gievliem dåeriedieh mah orre geajnoeh jïh orre båetijem aejkiem gaevnieh.

Minngemes bielie trilogijesne lea konsertevuesiehtimmie aalkoevuesiehtimmine Bådåddjån stoerregærhkosne laavenjostosne Helgelands Sinfoniettine. Aahka lea maanan jearsoesvoete. Dïhte lååvle jïh soptsesem juajka don baelien bïjre gosse almetje læhkoes harmonijesne eatnaminie jïh univeersine veasoeji.

I et krigsherjet Europa tvinges en ung jente til å forlate sitt hjem. Samtidig planlegger en ung samegutt å flykte fra den statlige internatskolen. Og på samme måte som vannet beveger seg gjennom verden, inngår deres liv i et kretsløp som finner nye veier og en ny fremtid.

Siste del i trilogien er en konsertforestilling med urpremiere i Bodø domkirke i samarbeid med Helgelands Sinfonietta. Aahka (bestemor) er barnets trygghet. Hun synger og joiker fortellingen om hvordan det var da mennesket levde lykkelig i harmoni med naturen og universet.

Utvalgte arrangementer

tirsdag 2. juli 2024

Bryan Adams stopper innom Nordlandshallen på sin So Happy It Hurts Tour 2. juli 2024! Vi garanterer flotte ballader og i ...

  • Arena:Nordlandshallen
  • Sted:Bodø
Gymnaster i naturen
lørdag 13. juli 2024

Dette er høydepunktene Under EUROGYM 2024 skal hele Bodø fylles med turnglade ungdommer. Det kommer mange lag lag fra h ...

  • Arena:Bodøhallen (European Gym for Life Challenge)
  • Sted:Bodø